சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூருதலைக் கொண்டாடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:4 - Tamil bible image quotes