சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நீர் என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறப்பண்ணி, நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:3 - Tamil bible image quotes