சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

என் புலம்பலை ஆனந்தக்களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர்; என் மகிமை அமைதியாய் இராமல் உம்மைக் கீர்த்தனம்பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டைக் களைந்துபோட்டு, மகிழ்ச்சியினால் என்னை இடைகட்டினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:11 - Tamil bible image quotes