சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழவொட்டாமல், நீர் என்னைக் கைதூக்கி எடுத்தபடியினால், நான் உம்மைப் போற்றுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:1 - Tamil bible image quotes