சங்கீதம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தர் அவர்களுடைய பெலன்; அவரே தாம் அபிஷேகம்பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 28:8 - Tamil bible image quotes