சங்கீதம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தர் என் பெலனும் என் கேடகமுமாயிருக்கிறார்; என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது; நான் சகாயம் பெற்றேன்; ஆகையால் என் இருதயம் களிகூருகிறது; என் பாட்டினால் அவரைத் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 28:7 - Tamil bible image quotes