சங்கீதம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தைக் கேட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 28:6 - Tamil bible image quotes