சங்கீதம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அவர்கள் கர்த்தருடைய செய்கைகளையும் அவர் கரத்தின் கிரியைகளையும் உணராதபடியால், அவர்களை இடித்துப்போடுவார், அவர்களைக் கட்டமாட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 28:5 - Tamil bible image quotes