சங்கீதம் 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

நான் உம்மை நோக்கிச் சத்தமிட்டு, உம்முடைய மகா பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராகக் கையெடுக்கையில், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தைக் கேட்டருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 28:2 - Tamil bible image quotes