சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நான் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை நீர் கேட்டு, எனக்கு இரங்கி, எனக்கு பதில் அருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:7 - Tamil bible image quotes