சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

எனக்கு விரோதமாக ஒரு பாளயமிறங்கினாலும், என் இருதயம் பயப்படாது; என்மேல் யுத்தம் எழும்பினாலும், இதிலே நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:3 - Tamil bible image quotes