சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க, என்னை நெருங்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:2 - Tamil bible image quotes