சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

கர்த்தருக்குக் காத்திரு, திடமனதாயிரு, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார், கர்த்தருக்கே காத்திரு.

சங்கீதம் (Psalms) 27:14 - Tamil bible image quotes