சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

என் சத்தருக்களின் இஷ்டத்துக்கு என்னை ஒப்புக் கொடாதேயும்; பொய்ச்சாட்சிகளும் ஆக்கிரமித்துச் சீறுகிறவர்களும் எனக்கு விரோதமாய் எழும்பியிருக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:12 - Tamil bible image quotes