சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உமது வழியை எனக்குப் போதியும், என் எதிராளிகளினிமித்தம் செவ்வையான பாதையில் என்னை நடத்தும்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:11 - Tamil bible image quotes