சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் தகப்பனும் என் தாயும் என்னைக் கைவிட்டாலும், கர்த்தர் என்னைச் சேர்த்துக்கொள்ளுவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:10 - Tamil bible image quotes