சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன்? கர்த்தர் என் ஜீவனின் அரணானவர், யாருக்கு அஞ்சுவேன்?

சங்கீதம் (Psalms) 27:1 - Tamil bible image quotes