சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

என் ஆத்துமாவைப் பாவிகளோடும், என் ஜீவனை இரத்தப்பிரியரோடுங்கூட வாரிக்கொள்ளாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 26:9 - Tamil bible image quotes