சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும், உமது மகிமை தங்கியிருக்கும் ஸ்தலத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 26:8 - Tamil bible image quotes