சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

நான் குற்றமில்லாமை விளங்கும்படி என் கைகளைக் கழுவி, உம்முடைய பீடத்தைச் சுற்றிவருகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 26:7 - Tamil bible image quotes