சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நான் துதியின் சத்தத்தை தொனிக்கப்பண்ணி, உம்முடைய அதிசயங்களையெல்லாம் விவரிப்பதற்காக.

சங்கீதம் (Psalms) 26:6 - Tamil bible image quotes