சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

வீணரோடே நான் உட்காரவில்லை, வஞ்சகரிடத்தில் நான் சேருவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 26:4 - Tamil bible image quotes