சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

என் கால் செம்மையான இடத்திலே நிற்கிறது; சபைகளிலே நான் கர்த்தரைத் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 26:12 - Tamil bible image quotes