சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

நானோ என் உத்தமத்திலே நடப்பேன்; என்னை மீட்டுக்கொண்டு என்மேல் இரக்கமாயிரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 26:11 - Tamil bible image quotes