சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவர்கள் கைகளிலே தீவினை இருக்கிறது; அவர்கள் வலதுகை இலஞ்சத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 26:10 - Tamil bible image quotes