சங்கீதம் 26 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என்னை நியாயம் விசாரியும், நான் என் உத்தமத்திலே நடக்கிறேன்; நான் கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறேன், ஆகையால் நான் தள்ளாடுவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 26:1 - Tamil bible image quotes