சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

சிறுமைபட்டவர்களை நியாயத்திலே நடத்தி, சிறுமைபட்டவர்களுக்குத் தமது வழியைப் போதிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:9 - Tamil bible image quotes