சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தர் நல்லவரும் உத்தமருமாயிருக்கிறார்; ஆகையால் பாவிகளுக்கு வழியைத் தெரிவிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:8 - Tamil bible image quotes