சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என் இளவயதின் பாவங்களையும் என் மீறுதல்களையும் நினையாதிரும்; கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினிமித்தம் என்னை உமது கிருபையின்படியே நினைத்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:7 - Tamil bible image quotes