சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்முடைய வழிகளை எனக்குத் தெரிவியும்; உம்முடைய பாதைகளை எனக்குப் போதித்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:4 - Tamil bible image quotes