சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உம்மை நோக்கிக் காத்திருக்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டுப் போகாதபடி செய்யும்; முகாந்தரமில்லாமல் துரோகம்பண்ணுகிறவர்களே வெட்கப்பட்டுப் போவார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 25:3 - Tamil bible image quotes