சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

உத்தமமும், நேர்மையும் என்னைக் காக்கட்டும்; நான் உமக்குக் காத்திருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:21 - Tamil bible image quotes