சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

என் ஆத்துமாவைக் காப்பாற்றி என்னை விடுவியும்; நான் வெட்கப்பட்டுப்போகாதபடி செய்யும்; உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுந்துள்ளேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:20 - Tamil bible image quotes