சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் தேவனே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், நான் வெட்கப்பட்டுப்போகாதபடி செய்யும்; என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழவிடாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:2 - Tamil bible image quotes