சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

என் சத்துருக்களைப் பாரும்; அவர்கள் பெருகியிருந்து, உக்கிர வெறுப்பாய் என்னை வெறுக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:19 - Tamil bible image quotes