சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

என் சிறுமையையும் என் துன்பத்தையும் பார்த்து, என்பாவங்களையெல்லாம் மன்னித்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:18 - Tamil bible image quotes