சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

என் இருதயத்தின் வியாகுலங்கள் பெருகியிருக்கின்றன; என் இடுக்கண்களிலிருந்து என்னை நீங்கலாக்கிவிடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:17 - Tamil bible image quotes