சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

என்மேல் நோக்கமாகி, எனக்கு இரங்கும்; நான் தனித்தவனும் சிறுமைப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:16 - Tamil bible image quotes