சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

என் கண்கள் எப்போதும் கர்த்தரை நோக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன; அவரே என் கால்களை வலைக்கு நீங்கலாக்கிவிடுவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:15 - Tamil bible image quotes