சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

கர்த்தருடைய இரகசியம் அவருக்குப் பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது; அவர்களுக்குத் தம்முடைய உடன்படிக்கையைத் தெரியப்படுத்துவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:14 - Tamil bible image quotes