சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

அவன் ஆத்துமா நன்மையில் தங்கும்; அவன் சந்ததி பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:13 - Tamil bible image quotes