சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்குத் தாம் தெரிந்துகொள்ளும் வழியைப் போதிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:12 - Tamil bible image quotes