சங்கீதம் 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என் அக்கிரமம் பெரிது; உம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் அதை மன்னித்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 25:11 - Tamil bible image quotes