சங்கீதம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் இராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 24:7 - Tamil bible image quotes