சங்கீதம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்?

சங்கீதம் (Psalms) 24:3 - Tamil bible image quotes