சங்கீதம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

ஏனெனில் அவரே அதைக் கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி, அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார்.

சங்கீதம் (Psalms) 24:2 - Tamil bible image quotes