சங்கீதம் 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

பூமியும் அதின் நிறைவும், உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவை.

சங்கீதம் (Psalms) 24:1 - Tamil bible image quotes