சங்கீதம் 23 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 23:5 - Tamil bible image quotes