சங்கீதம் 23 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 23:3 - Tamil bible image quotes