சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நீரே என்னைக் கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தவர்; என் தாயின் மார்பில் இருக்கும் போதே என்னை உம்மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கப்பண்ணினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:9 - Tamil bible image quotes